FN sine bærekraftsmål

I dette blogginnlegget skal jeg gi den en kort innføring i FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en rekke mål som skal sørge for bærekraftig utvikling fram mot år 2030. Målene ble vedtatt av FNs medlemsland 25. september 2015 under organisasjonens generalforsamling.

Bærekraftsmålene skal fungere som en felles arbeidsplan og målsetting for verdens land, næringsliv og det sivile samfunn, målet er og arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhetene i veden og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene avløste FNs tusenårsmål fra 2000.

(skjermdump av FNs nettside)

Bakgrunn for FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål erstatter FNs tusenårsmål. FNs tusenårsmål var en plan for å bekjempe fattigdom i perioden 2000-2015. Tusenårsmålene sørget for flere endringer på flere områder, de førte til stor framgang i tilgangen på utdanning og helsetjenester i fattige land. Et av hovedmålene som ble nådd var å halvere andelen ekstremt fattige i verden innen 2015.

Tusenårsmålene fikk kritikk for å kun fokusere på symptomer av fattigdom i stedet for de årsakene. Derfor har bærekraftsmålene et større fokus på de bakenforliggende årsakene til fattigdom, og setter også en mye tydeligere kobling til arbeid for å bekjempe klimaendringene.

Hovedinnholdet i bærekraftmålene

Poenget med en bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmålene er å sørge for å ivareta behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter for å dekke sine egne behov. FNs bærekraftsmål omfatter 17 hovedmål og 169 delmål, og fungerer som en arbeidsplan for alle FNs medlemsland fram mot 2030.

Målene reflekterer de tre dimensjonene av en bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene krever en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling på alle områder.

(skjermdump av FNs nettside)

Om man skal sammenlikne FNs tusenårsmål med bærekraftsmålene finner man noen forskjeller. Bærekraftsmålene både mer ambisiøse og mer omfattende. Tusenårsmålene fokuserte kun på utviklingsland, men bærekraftsmålene gjelder for alle FNs 193 medlemsland. Dette betyr at også rike velutviklede land er bundet av målene og må arbeide for å nå disse i sin nasjonale politikk.

«Leave no one behind-prinsippet» er et av hovedprinsippene for bærekraftsmålene, dette betyr at ingen skal utelates. Målene gjelder derfor for alle, og har et spesielt fokus på å inkludere sårbare og tidligere ekskluderte grupper som jenter og kvinner, mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter og urfolk.

Bærekraftsmålene og Norge

FNs bærekraftsmål er universelle, og gjelder for alle land. Derfor er Norge forpliktet til å lage en nasjonal handlingsplan for hvordan landet kan oppnå bærekraftsmålene. I Norge har vi allerede oppfylt noen av målene til en viss grad, men det er flere områder der Norge må styrke sin innsats for å nå målene.

Dette er noen av de 17 hovedmålene Norge allerede har oppnådd eller oppnådd til en viss grad.:

  • 3- Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
  • 4- Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
  • 5- Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Områder der Norge må styrke sin innsats nasjonalt inkluderer blant annet behandlingstilbudet for psykisk helse, reduksjon av frafall i videregående skole, forbedring av luftkvalitet i byer og reduksjon av matsvinn.

Hvorfor trenger vi FNs bærekraftsmål?

Miljø og klima

I følge WWF  bidrar mennesker med omtrent 41 milliarder tonn karbondioksid hvert år. For å unngå at den globale oppvarmingen øker med 1,5 grader, må utslippene globalt halveres innen 2030 og gå ned til null i midten av dette århundret. Dette står i samsvar med FNs bærekraftmål, spesielt mål 13- stopp klimaendringene, 14- livet under vann og 15- livet på land. Vi trenger disse målene for å ha noe spesielt å jobbe mot for å redde dyrelivet og klimaet. De fleste skjønner at vi må gjøre noe for å redde klimaet, men man trenger noe spesifikt å jobbe mot.

Sosiale forhold

Diskriminering av jenter og kvinner er brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Derfor finnes bærekraftmål nummer 5, likestilling mellom kjønnene. Det er mer likestilling mellom kjønnene nå enn for titalls år siden, men på flere punkter er det ikke en jevn fordeling av kjønnene. Ulikhet mellom menn og kvinner er spesielt synlig når det gjelder hvem som har politisk makt og sitter i lederposisjoner. Fattigdom er tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over eget liv. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin fordi det ofte er de som gjør ulønnet arbeid i hjemmet, som husarbeid og barnepass, mens mannen er ute i arbeidslivet. Kvinners tilgang til lønnet arbeid har økt, men de jobber ofte deltid og i yrker med lav status. Like mange jenter som gutter får begynne på skolen.  Målet skal sørge for full likestilling mellom kjønnene, styrke kvinners stilling og stoppe diskriminering av kvinner.

Økonomi

Bærekraftmål nummer 10: Mindre ulikhet handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og de marginalisert gruppene må få muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår. Et viktig tiltak er at land får lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.

Bærekraft mål nummer 17

Mål nummer 17- samarbeide for å nå målene. For å lykkes med å nå bærekraftsmålene er det viktig med samarbeid, det trengs å bygge nye og sterke partnerskap. Det blir viktig at myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Kilder:

https://snl.no/FNs_b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l  (lastet ned 09/03-2021)

https://snl.no/FNs_tusen%C3%A5rsm%C3%A5l  (lastet ned 09/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal  (lastet ned 09/03-2021)

https://www.wwf.no/klimafadder?utm_source=1400&msclkid=28e184be55eb156fb19ce4f7a609d81f  (lastet ned 11/03-2021)

https://www.fn.no/tema/fattigdom/kvinner-og-likestilling  (lastet ned 11/03-2021)

 https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet (lastet ned 11/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene (lastet ned 14/03-2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *