IKEA og FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal være med på å sikre en mere bærekraftig utvikling av jordkloden, både hvordan verdens nasjoner, næringslivet og det sivile samfunn kan bidra. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om hvilke av FNs bærekraftsmål som man kan regne med å være bransjerelevante for IKEA.

Hvilke bærekraftsmål er relevant for IKEA?

Av de 17 bærekraftsmålene er det ikke alle som vil være bransjerelevant for IKEA. Jeg mener det er syv av dem som kan hjelpe IKEA med å sikre en mere bærekraftig drift, samtidig som de hjelper verden på veien mot å bli mer bærekraftig.

Mål 3 – God Helse: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».

  • IKEA bør sørge for at alle deres ansatte har gode arbeidsforhold å jobbe under. Både de som jobber i de fysiske butikkene, de som jobber på fabrikkene hvor varene blir produsert og alle ansatte hos eventuelle underleverandører de samarbeider med. IKEA må sørge for at de har gode arbeidsforhold som ikke skader deres fysiske og psykiske helse. For å oppnå dette kan IKEA tilby helseforsikringer til alle sine ansatte og ikke samarbeide med aktører som ikke har et slikt tilbud. God opplæring ved bruk av større maskiner vil også være viktig. Team bygging kan være viktig for de ansattes psykiske helse på jobb, at man føler seg trygg på arbeidsplassen og trygg på folkene rundt seg.

Mål 5 – Likestilling mellom kjønn: «Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet». 

  • Like lønninger for likt arbeid er med på å likestille kjønnene og støtter oppom dette målet. Innad i bemanningen til IKEA bør de sørge for ha en god miks av både kvinner og menn.

Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst:«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». 

  • Om IKEA produserer produkter av høy kvalitet på en bærekraftig måte kan dette føre til at folk velger IKEA. Det er viktig at de leverer høy verdi til kundene sine slik at de selv kan kapre store deler av markedet, som kan resultere i lønnsomhet og økonomisk vekst. IKEA kan sørge for en bærekraftig utvikling tilknyttet dette målet ved å tilby lønninger utarbeidet i tråd med nasjonale konsumprisindekser.

Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur: «Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon». 

  • Global endringsvilje er viktig om vi skal oppnå bærekraftsmålene. Dersom verden skal lykkes i den totale måloppnåelsen er det behov for innovative bærekraftige løsninger på et industrielt nivå. For å kunne oppnå store endringer krever dette en god infrastruktur. IKEA kan bidra i denne måloppnåelsen ved å integrere delingsøkonomi og sirkulærøkonomi i sine forretningsmodeller.

Mål 10 – Mindre ulikhet: «Redusere ulikhet i og mellom land». 

  • For å oppnå dette målet kan IKEA inngå samarbeid med underleverandører i land med økonomiske utfordringer. Dette kan skape økonomiskvekst og flere arbeidsplasser i flere land. IKEA sin hovedoppgave innenfor dette målet ser jeg for meg vil å være å se til at de land som bidrar til IKEA sin egen vekst er rettferdig betalt i forhold til landets egne bruk av ressurser. Dette kan være med på å redusere ulikhetene i land. Varer av høy kvalitet til gode priser kan også være et område IKEA kan bidra i forhold til at flere samfunnsklasser kan finne verdi i varene de leverer.

Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre».

  • Møbel og interiør bransjen vil alltid være preget av endring tilknyttet mote og design, fast fashion som er preget av trender som fort byttes ut. Det benyttes store ressurser til å produsere det neste store som vil være populært hos forbrukerne. Dette kan føre til en viss overproduksjon og uforsvarlig bruk av ulike ressurser. IKEA kan bidra ved å benytte resirkulerbare materialer i en større del av produksjonen sin. Samtidig bør de gi forbrukere muligheten for korrekt retur av varer de ikke lengre benytter seg av. Et fokus på sirkulær økonomi er viktig for å kunne nå dette målet. Delingsøkonomi i form av leasing kan også være en løsning tilknyttet varer som ikke blir solgt. Dette kan være med på å redusere overproduksjon.

Mål 13 – Stoppe klimaendringene: «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». 

  • Ved fokus på gjenbruk, resirkulering av varer og retur av varer vil oppnåelse av dette målet kunne bli en realitet. IKEA kan påvirke andres holdninger til klimaendringer gjennom markedskommunikasjon som belyser temaet. Det er derfor viktig at deres tiltak er reelle og faktisk vil kunne utgjøre en forskjell for å unngå å bli et selskap som blir beskyldt for å drive grønnvasking. Markedet og kundene må være overbevist om at det IKEA sier de driver med er sant. Tiltak som reduserer utslipp av klimagasser er viktig for å kunne oppnå dette målet.

Om IKEA jobber for å oppnå disse syv bærekraftsmålene vil de være med på å arbeide for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhetene i veden og stoppe klimaendringene. Og gjøre verden litt mer bærekraftig som er hovedmålet med FNs bærekraftsmål.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/likestilling-mellom-kjoennene (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon (lastet ned 15/03-2021)

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene (lastet ned 15/03-2021)

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/ (lastet ned 15/03-2021)

https://www.ikea.com/no/no/this-is-ikea/sustainable-everyday/mennesker-og-miljo-pubd51b9450 (lastet ned 15/03-2021)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *